wradlib.io.xarray.XRadVolume.engine

property XRadVolume.engine

Return engine used for accessing data