wradlib.io.xarray.XRadVolume.append

XRadVolume.append(value)

S.append(value) – append value to the end of the sequence