wradlib.io.xarray.XRadVol.sweep_names

property XRadVol.sweep_names