wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.where

property XRadTimeSeries.where

Return attributes of where-group.