wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.what

property XRadTimeSeries.what

Return attributes of what-group.