wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.set_moments

XRadTimeSeries.set_moments(moments)