wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.set_metadata

XRadTimeSeries.set_metadata(metadata)