wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.reset_data

XRadTimeSeries.reset_data()