wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.parent

property XRadTimeSeries.parent

Return parent object.