wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.ncpath

property XRadTimeSeries.ncpath

Returns path string inside HDF5 File.