wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.ncid

property XRadTimeSeries.ncid

Returns handle for current path.