wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.how

property XRadTimeSeries.how

Return attributes of how-group.