wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.groups

property XRadTimeSeries.groups

Return list of available groups.