wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.filename

property XRadTimeSeries.filename

Return filename group belongs to.