wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.engine

property XRadTimeSeries.engine

Return engine used for accessing data