wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.data

property XRadTimeSeries.data