wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.check_rays

XRadTimeSeries.check_rays()