wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.check_moments

XRadTimeSeries.check_moments()