wradlib.io.xarray.XRadTimeSeries.attrs

property XRadTimeSeries.attrs

Return group attributes.