wradlib.io.xarray.XRadMoment.parent

property XRadMoment.parent

Return parent object.