wradlib.io.xarray.OdimH5.sweep_names

property OdimH5.sweep_names