wradlib.io.xarray.CfRadial.version

property CfRadial.version

Return CF/ODIM version