wradlib.io.iris.IrisRecordFile#

wradlib.io.iris.IrisRecordFile(*args, **kwargs)[source]#