wradlib.io.iris.IrisRecordFile.check_identifierΒΆ

IrisRecordFile.check_identifier()ΒΆ