wradlib.io.iris.IrisRecord.recpos

IrisRecord.recpos

Returns current word offset.