wradlib.io.xarray.to_cfradial2

wradlib.io.xarray.to_cfradial2(volume, filename, timestep=None)

Save XRadVol/XRadVolume to CfRadial2.0 compliant file.

Parameters:
  • volume (XRadVol/XRadVolume object) –
  • filename (str) – output filename
  • timestep (int) – timestep of wanted volume