wradlib.trafo.SBandToKu.rain

SBandToKu.rain = array([-1.50393e+00, 1.07274e+00, 1.65393e-04])