wradlib.zonalstats.ZonalStatsPoly.zdata

property ZonalStatsPoly.zdata