wradlib.zonalstats.ZonalStatsBase.zdata

property ZonalStatsBase.zdata