wradlib.zonalstats.ZonalStatsBase.w

property ZonalStatsBase.w