wradlib.io.xarray_depr.XRadVolume.parent

property XRadVolume.parent

Return parent object.