wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.reverse

XRadTimeSeries.reverse()

S.reverse() – reverse IN PLACE