wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.ncfile

property XRadTimeSeries.ncfile

Returns file handle.