wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.check_rays

XRadTimeSeries.check_rays()