wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.check_moments

XRadTimeSeries.check_moments()