wradlib.io.xarray_depr.XRadTimeSeries.attrs

property XRadTimeSeries.attrs

Return group attributes.