wradlib.io.xarray_depr.XRadSweep.where

property XRadSweep.where

Return attributes of where-group.