wradlib.io.xarray_depr.XRadMoment.time

property XRadMoment.time

Return sweep time.