wradlib.io.xarray_depr.XRadMoment.quantity

property XRadMoment.quantity

Return quantity aka moment name