wradlib.io.xarray_depr.XRadMoment.filename

property XRadMoment.filename

Return filename group belongs to.