wradlib.io.xarray_depr.XRadMoment.engine

property XRadMoment.engine

Return engine used for accessing data