wradlib.io.xarray_depr.XRadMoment.data

property XRadMoment.data

Return moment xr.DataArray.