wradlib.io.xarray_depr.OdimH5.version

property OdimH5.version

Return CF/ODIM version