wradlib.io.xarray_depr.OdimH5.sweep_names

property OdimH5.sweep_names