wradlib.io.xarray.to_cfradial2

wradlib.io.xarray.to_cfradial2(volume, filename, timestep=None, engine=None)

Save RadarVolume/XRadVol/XRadVolume to CfRadial2.0 compliant file.

Parameters
  • volume (wradlib.io.xarray.RadarVolume, wradlib.io.xarray.XRadVol or wradlib.io.xarray.XRadVolume)

  • filename (str) – output filename

  • timestep (int) – timestep of wanted volume