wradlib.io.iris.IrisRecordFile.name

IrisRecordFile.name = '_structure_header'