wradlib.io.iris.IrisRecordFile.fh

property IrisRecordFile.fh