wradlib.io.iris.IrisRecordFile.check_identifier

IrisRecordFile.check_identifier()