wradlib.io.iris.IrisRecord.recpos

property IrisRecord.recpos

Returns current word offset.