wradlib.io.iris.IrisRawFile.structure_size

property IrisRawFile.structure_size